Start
Lipowska: nowy rezerwat w województwie śląskim
Wojewoda Śląski uznał za rezerwat przyrody położony w gminach Ujsoły i Węgierska Górka obszar lasu o powierzchni blisko 63 ha. Głównym celem ochrony rezerwatu "Lipowska" jest zachowanie torfowisk z systemem oczek wodnych oraz fragmentów górnoreglowego boru świerkowego. Występujące w rezerwacie "Lipowska" zbiorowisko torfowiska wysokiego jest przyrodniczą osobliwością Beskidu Żywieckiego. Wraz z górnoreglowym borem świerkowym torfowiska stanowią siedliska o znaczeniu europejskim. Rezerwat "Lipowska" jest 64 rezerwatem przyrody utworzonym na terenie województwa śląskiego.
 
Górnoreglowy bór świerkowy reprezentowany jest przez dobrze wykształcone płaty zachodniokarpackiej świerczyny. Sieć oczek wodnych oraz torfy czynią z tego terenu szczególnie urokliwą i cenną w skali województwa, zarówno ze względów przyrodniczych, jak i krajobrazowych, mozaikę ekosystemów.

Na terenie nowego rezerwatu występuje wiele chronionych gatunków roślin naczyniowych, jak: ciemiężyca zielona, goryczka tojeściowa, czy liczydło górskie. Świat zwierzęcy reprezentują typowe gatunki dla terenów górskich.

Zgodnie z art. 13 ustawy o ochronie przyrody za rezerwat przyrody uznaje się obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, zwierząt i grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi i kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.

Ochronę rezerwatową wprowadza się przede wszystkim na terenach o charakterze zbliżonym do naturalnego, gdzie naturalne procesy przyrodnicze zachodzą spontanicznie – bez udziału człowieka, bądź możliwe jest ich odtworzenie bez znacznych nakładów sił i środków. Zasady gospodarowania i metody ochrony w tego typu obiektach zakładają, że ingerencja ludzi winna być ograniczona do niezbędnego minimum, polegającego na utrzymaniu bądź odtworzeniu oraz wspomaganiu procesów zachodzących w przyrodzie naturalnie. Wszelkie działania prowadzone w rezerwacie przyrody powinny być ukierunkowane na zachowanie właściwego stanu ochrony siedliska przyrodniczego.

Źródło: katowice.uw.gov.pl